Darmowa dostawa od 99,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Akcja promocyjna "Filmowe hity od Makity"

( ilość produktów: 2 )

Regulamin

Akcji promocyjnej pn. "Filmowe hity od Makity"


§1.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja promocyjna pod nazwą "Filmowe hity od Makity" (zwana dalej jako "Akcją promocyjną").

 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest "MAKITA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 103, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031628, posiadająca numer NIP: 6291002514 i REGON: 272259106, z kapitałem zakładowym wynoszącym: 17.016.000 złotych (zwana dalej "Organizatorem").

 3. Akcja promocyjna "Filmowe hity od Makity" prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.makita.pl oraz na profilach Facebook i Instagram Organizatora.

 4. Nagrodami w Akcji promocyjnej będą kody promocyjne uprawniające do odbioru darmowych biletów wstępu do wykorzystania w dowolnym kinie sieci HELIOS (zwanej dalej także: "Dostawcą kodów promocyjnych") na terenie całej Polski.

 5. Akcja promocyjna jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Produktem promocyjnym, z którego nabyciem wiąże się uprawnienie do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej "Filmowe hity od Makity" jest odkurzacz pionowy DCL280 lub DCL282 zakupiony w dowolnym sklepie z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferującym w sprzedaży produkty Organizatora (zwany dalej: "Produktem promocyjnym").

 7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i akcjami organizowanymi przez Organizatora ani przez Helios S.A.

 8. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 14 października 2022 r. i trwa do 31 grudnia 2022 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania kodów promocyjnych.

 9. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie do Akcji Promocyjnej przez Uczestnika uznaje się, iż Uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.

§2.

Zasady wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: "Uczestnikiem").

 2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Akcji promocyjnej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego Regulaminu w ramach Akcji promocyjnej, Uczestnik po zarejestrowaniu zakupu jednej sztuki Produktu promocyjnego i spełnieniu warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej przyjętych w niniejszym Regulaminie, otrzyma od Organizatora dwa trzynastocyfrowe kody promocyjne, uprawniające do wymiany ich na dwa bilety wstępu do wykorzystania na dowolny seans 2D lub 3D znajdujący się w obowiązującym na moment wykorzystania danego kodu promocyjnego repertuarze tego kina sieci HELIOS, z którego Uczestnik będzie chciał skorzystać i pod dodatkowym warunkiem dostępności w danej chwili miejsc na wybrany przez Uczestnika seans.

 4. W ramach Akcji promocyjnej każdy Uczestnik może zarejestrować maksymalnie dwa Produkty promocyjne i tym samym otrzymać łącznie maksymalnie cztery kody promocyjne do wykorzystania w sieci kin HELIOS.

 5. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest:

  1. zakup przez Uczestnika w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej wskazanym §1 ust. 8 niniejszego Regulaminu - Produktu promocyjnego, o jakim mowa w §1 ust. 6 niniejszego Regulaminu,

  2. dokonanie przez Uczestnika w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2022 do godz. 23.59 zgłoszenia udziału w Akcji promocyjnej wysyłając na adres e-mail Organizatora marketing@makita.pl następujących danych:

   I) numeru dowodu zakupu Produktu promocyjnego objętego Akcją promocyjną,

   II) numeru seryjnego zakupionego Produktu promocyjnego objętego Akcją promocyjną,
   III) imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej Uczestnika,
   IV) adresu zamieszkania lub siedziby, numeru telefonu;
   V) nazwy firmy (w przypadku przedsiębiorców) - oraz złożenie oświadczeń o:
   VI) akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu
   VII) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

 6. Za moment dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Organizatora.
 1. Nabycie przez Uczestnika każdej sztuki Produktu promocyjnego, z zastrzeżeniem limitu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej o którym mowa w ust. 4 powyżej, wymaga odrębnego zgłoszenia na zasadach opisanych w ust. 5 powyżej.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia Organizator w terminie do 7 dni dokonuje weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji promocyjnej ustalonych w niniejszym Regulaminie. W razie pozytywnej weryfikacji Uczestnik w terminie do 14 dni od chwili dokonania zgłoszenia, otrzyma od Organizatora na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej dwa kody promocyjne, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 3. Wymiana otrzymanego przez Uczestnika od Organizatora kodu promocyjnego na bilet kinowy, możliwa jest stacjonarnie w kasie wybranego kina sieci HELIOS, bądź w formie online za pośrednictwem strony internetowej sieci HELIOS www.helios.pl po wybraniu seansu i miejsca oraz wpisaniu numeru kodu. W przypadku wymiany kodu promocyjnego na bilet kinowy za pośrednictwem strony internetowej www.helios.pl uczestnik zobowiązany jest ponieść koszt wystawienia biletu online (obecnie 1 zł brutto) tytułem wygenerowania przez Dostawcę kodów promocyjnych - jednego biletu elektronicznego, co Uczestnik akceptuje.

 4. Wykorzystanie kodów możliwe jest również w bezpłatnej aplikacji Kino Helios (dostępnej w App Store i Google Play), po wybraniu seansu i miejsca, wpisaniu numeru kodu oraz dokonaniu dopłaty (obecnie 1 zł brutto) za wystawienie biletu online.

 5. Każdy kod promocyjny, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie, należy wykorzystać w terminie 12 miesięcy od jego otrzymania. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ważność kodu promocyjnego wygasa i nie może być przywrócona.

 6. Organizator zastrzega, że wymiana kodu promocyjnego na bilet kinowy uprawniający do skorzystania z sali kinowej "Dream", oferowanej przez sieć kin HELIOS, jak również realizacja kodu promocyjnego na seans w jakości 3D, możliwe są po wniesieniu dodatkowej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem kina sieci HELIOS, co Uczestnik akceptuje.

 7. Kod obowiązuje na seanse z repertuaru wszystkich kin sieci Helios.

 8. Posiadanie kodu nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie.

 9. Bilet nabyty za pomocą kodu nie podlega zwrotowi.

 10. Helios nie odpowiada za udostępnienie kodu osobom nieuprawnionym. Kod realizowany będzie wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie kina.

 11. Odsprzedaż kodów osobom lub podmiotom trzecim jest zabroniona. Helios ma prawo deaktywować kody, w stosunku do których został naruszony zakaz, a wszelkie roszczenia, w szczególności o zwrot wartości kodu, nie będą uwzględniane.

 12. W przypadku problemów z realizacją kodów przez stronę www.helios.pl lub w aplikacji, prosimy o kontakt mailowy lub bezpośredni z kinem, do którego chcieli się Państwo udać. W przypadku ewentualnych problemów technicznych z aplikacją prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@helios.pl.       
 1. O otrzymaniu przez Uczestnika kodu promocyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, aż do momentu wyczerpania puli kodów promocyjnych.

 2. O wyczerpaniu puli kodów promocyjnych Organizator powiadomi na stronie internetowej www.makita.pl

 3. Kod promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, czy też rzeczowy.

 4. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru, czy też realizacji przez Uczestnika kodu promocyjnego z przyczyn od Organizatora niezależnych lub leżących po stronie Uczestnika. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru, czy też realizacji kodu promocyjnego przez Uczestnika, jeżeli wynikać to będzie z podania przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w ust. 5 lit. b niniejszego paragrafu - błędnych lub nieprawdziwych danych.

 5. Lista kin, w których można zrealizować kod dostępna jest na stronie www.helios.pl/naszekina.

 6. Wartość kodów promocyjnych otrzymywanych przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.1561, z pózn. zm.). jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§3.

Reklamacje.

 Reklamacje co do przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres MAKITA Sp. z o.o. ul. Bestwińska 103, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@makita.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację, pozwalające na udzielenie odpowiedzi na reklamację, w szczególności imię i nazwisko oraz adres do korespondencji - w przypadku zgłoszenia nadesłanego listem poleconym, a nadto numer seryjny odkurzacza pionowego, datę zakupu odkurzacza pionowego, dokładny opis problemu oraz treść żądania.

 2. W przedmiocie rozpatrzenia reklamacji i decyzji Organizatora zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji albo za pomocą wiadomości e-mail, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. W przypadkach wymagających dodatkowego wyjaśnienia stanu faktycznego zgłoszenia, termin udzielenia odpowiedzi, o którym mowa w ust. 4 może zostać wydłużony do 28 dni.

§4.

Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest "MAKITA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 103, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031628, posiadająca numer NIP: 6291002514 i REGON: 272259106.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, komunikacji z Uczestnikami, dostarczenia Uczestnikom kodów promocyjnych, a także rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej "RODO").

 4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku przedsiębiorców), adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail.

 5. Organizator może przekazywać dane osobowe uczestników innym odbiorcom, w zakresie niezbędnym do obsługi Akcji Promocyjnej, a w szczególności przesłania Uczestnikom kodów promocyjnych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji Promocyjnej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Administratorem danych osobowych drogą mailową na adres: rodo@makita.pl.

§5.

Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.makita.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez udostępnienie jego nowej wersji w sposób wskazany w ust. 2. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników nabytych przed zmianą Regulaminu.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel